SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VED KØB AF LÆDERPRØVER PÅ WWW.CA-MO.COM

CAMO Leathers A/S’ salg- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle lagerordrer i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

Ordremodtagelse
Endelig aftale om levering er indgået, når CAMO Leathers A/S har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Når ordrebekræftelsen er udskrevet, kan en ordre kun ændres eller annulleres i.h.t. særskilt aftale herom. CAMO Leathers A/S er berettiget til at afvise en ordre, såfremt der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden.

Leveringsbetingelser:
Alle varer leveres i overensstemmelse med ICC’s “lncoterms 2000”. Ex Works-klausul, medmindre anden konkret aftale foreligger.

Leveringstid, forsinkelser
Hvis en forsinkelse skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure, kan leveringstiden forlænges lige så længe, som hindringen har bestået.
CAMO Leathers A/S er berettiget til at udskyde (eller annullere) en ordre, såfremt kunden er i restance med betaling fra tidligere leverancer.

Priser
I de anførte priser tages der forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver samt pludselige valuta- og
råvareudsving. Såfremt CAMO Leathers A/S ønsker at påberåbe sig sådanne ændringer, skal der straks gives meddelelse herom til kunden.

Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver CAMO Leathers A/S ejendom, indtil betaling er erlagt fuldtud.

Reklamation
Køber er forpligtet til at kontrollere og undersøge varen straks ved varens modtagelse. Reklamation vedrørende ikke-synlige skader skal ske senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet konstateres. Reklamation på en dellevering berettiger ikke til annullering af restordren.
En reklamation skal fremsendes skriftligt (senest 8 dage efter modtagelsen/konstateringen) og indeholde en nøjagtig angivelse hvori fejl eller mangler består.
CAMO Leathers A/S skal godkende en reklamation, forinden varerne returneres. Hvis leverancen er mangelfuld, påtager CAMO Leathers A/S sig efter eget valg enten foretage udbedring af manglen, ombytte den mangelfulde leverance ved levering af en tilsvarende leverance eller kreditere købet for den mangelfalde leverance.
CAMO Leathers A/S er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader på grund af mangler ved det leverede, herunder dækning af omkostninger ved forsinkede leveringer, udskiftninger, tidsspilde eller andre ulemper.

Mængder og mål
Ved alle lagerordre forbeholder CAMO Leathers A/S sig ret til at over/underlevere (+/- 10%). CAMO Leathers A/S forbeholder sig ret til rimelige produkt tolerancer.

Betaling, renteberegning
Købesummen forfalder til betaling medmindre andet er aftalt skriftligt, netto 20 dage fra fakturadato at regne. Ved forsent betaling beregnes automatisk renter 1,5% pr påbegyndt måned fra forfaldsdato. Når købesummen betales efter, at kravet har været ved retslig inkasso, skal kunden afholde alle inkassoomkostninger.

Ansvar i øvrigt
Bortset fra tilfælde, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar, gælder følgende bestemmelser om CAMO Leathers A/S’ ansvar for skade forvoldt af den leverede vare eller serviceydelser.
CAMO Leathers A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. CAMO Leathers A/S kan ikke gøres ansvarlig for produktets anvendes uhensigtsmæssig samt overholdelse af myndigheders krav til købers slutprodukt.
I den udstrækning, CAMO Leathers A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at friholde CAMO Leathers A/S fra den del af eventuelterstatningskrav der overstigerproduktansvarsforsikringen.

Force majeure
Såfremt CAMO Leathers A/S opfyldes af leveringsforpligtelsen forhindres eller forsinkes på grund af forhold, hvor over CAMO Leathers A/S ikke med rimelighed er herre, herunder brand, krig, strejke, lockout, valutarestriktioner, import- eller exportforbud eller lignende, er CAMO Leathers A/S berettiget til at suspendere sine forpligtelser uden at ifalde ansvar for tab eller ulempe, som køber måtte lide som følge af suspensionen.

Værneting
Enhver tvist skal afgøres ved retten i Randers efter dansk ret.

CAMO Leathers A/S
Industrivej 24, DK-8963 Auning
Tlf. +45 8648 4700, www. ca-mo.com

 

Salgs- og leveringsbetingelser vedrørende ordre

CAMO Leathers A/S´s salg- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle lagerordrer i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale.

Ordremodtagelse
Endelig aftale om levering er indgået, når CAMO Leathers A/S har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Når ordrebekræftelsen er udskrevet, kan en ordre kun ændres eller annulleres i.h.t. særskilt aftale herom. CAMO Leathers A/S er berettiget til at afvise en ordre, såfremt der ikke kan opnås en tilfredsstillende kreditoplysning på kunden.

Leveringsbetingelser:
Alle varer leveres i overensstemmelse med ICC’s “lncoterms 2000”. Ex Works-klausul, medmindre anden konkret aftale foreligger.

Leveringstid, forsinkelser
Hvis en forsinkelse skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure, kan leveringstiden forlænges lige så længe, som hindringen har bestået.
CAMO Leathers A/S er berettiget til at udskyde (eller annullere) en ordre, såfremt kunden er i restance med betaling fra tidligere leverancer.

Priser
I de anførte priser tages der forbehold for ændringer i toldafgifter og forbrugsskatter af enhver samt pludselige valuta- og
råvareudsving. Såfremt CAMO Leathers A/S ønsker at påberåbe sig sådanne ændringer, skal der straks gives meddelelse herom til kunden.

Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver CAMO Leathers A/S ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud.


Reklamation
Køber er forpligtet til at kontrollere og undersøge varen straks ved varens modtagelse. Reklamation vedrørende ikke-synlige skader skal ske senest 8 dage efter, at manglen tidligst har kunnet konstateres. Reklamation på en dellevering berettiger ikke til annullering af restordren.
En reklamation skal fremsendes skriftligt (senest 8 dage efter modtagelsen)konstateringen)og indeholde en nøjagtig angivelse hvori fejl eller mangler består,
CAMO Leathers A/S skal godkende en reklamation, forinden varerne returneres. Hvis leverancen er mangelfuld, påtager Camo Leathers A/S sig efter eget valg enten foretage udbedring af manglen, ombytte den mangelfulde leverance ved levering af en tilsvarende leverance eller kreditere købet for den mangelfalde leverance.
CAMO Leathers A/S er i intet tilfælde ansvarlig for følgeskader på grund af mangler ved det leverede, herunder dækning af omkostninger ved forsinkede leveringer, udskiftninger, tidsspilde eller andre ulemper.

Mængder og mål
Ved alle lagerordre forbeholder CAMO Leathers A/S sig ret til at over/underlevere (+/- 10%). CAMO Leathers A/S forbeholder sig ret til rimelige produkt tolerancer.

Betaling, renteberegning
Købesummen forfalder til betaling medmindre andet er aftalt skriftligt, netto 20 dage fra fakturadato at regne. Ved for sen betaling beregnes automatisk renter 1,5% pr påbegyndt måned fra forfaldsdato. Når købesummen betales efter, at kravet har været ved retslig inkasso, skal kunden afholde alle inkassoomkostninger.

Ansvar i øvrigt
Bortset fra tilfælde, hvor skade og ansvar er omfattet af ufravigelige bestemmelser i gældende lov om produktansvar, gælder følgende bestemmelser om CAMO Leathers A/S´s ansvar for skade forvoldt af den leverede vare eller serviceydelser.
CAMO Leathers A/S er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab. CAMO Leather A/S kan ikke gøres ansvarlig for produktets anvendes uhensigtsmæssig samt overholdelse af myndigheders krav til købers slutprodukt.
I den udstrækning, CAMO Leathers A/S måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at friholde CAMO Leathers A/S fra den del af  eventuelt erstatningskrav der overstiger produktansvarsforsikringen.

Force majeure
Såfremt CAMO Leathers A/S´s opfyldes af leveringsforpligtelsen forhindres eller forsinkes på grund af forhold, hvor over CAMO Leathers A/S ikke med rimelighed er herre, herunder brand, krig, strejke, lockout, valutarestriktioner, import- eller exportforbud eller lignende, er CAMO Leathers A/S berettiget til at suspendere sine forpligtelser uden at ifalde ansvar for tab eller ulempe, som køber måtte lide som følge af suspensionen.


Værneting
Enhver tvist skal afgøres ved retten i Randers efter dansk ret.